BLOG 1

  • 1
  • 2

BLOG 2

HỆ SINH THÁI PHÁT TRIỂN CỦA ROLO

Dự án Quản lý, tư vấn và đầu tư tài chính cá nhân. Dự án được triển khai vào quý 1/2021.

Dự án CiZi – Vay ngang hàng theo mô hình P2P. Sẽ triển khai trong quý 1/2021.

Dự án ReZi – Đầu tư Bất động sản lãi vốn thời 4.0. Sẽ triển khai trong quý 1/2021.